ภาครวมของธุรกิจ

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP Energy คือผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวิลด์แก๊ส” ที่โดดเด่นด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในทุกระดับและมีเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทำให้เราสามารถสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกภาคธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา


ตลอด 3 ทศวรรษที่ได้ดำเนินธุรกิจ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทำให้เราเท่าทันในทุกปัญหา กอปร กับพันธกิจที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เราสามารถพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุดไปพร้อมๆ กับการช่วยขจัดปัญหาและต่อยอดโอกาสการเติบโตให้แก่ธุรกิจของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ด้วยหัวใจของการให้บริการ บนพื้นฐานของคุณภาพความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล


WP Energy ผู้นำด้านธุรกิจ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ครบวงจร และ มีศักยภาพ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ


พันธกิจ

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล ต่อยอดความสําเร็จทางธุรกิจอย่างมั่นคง ขยายธุรกิจ LPG ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง มองหาช่องทางใหม่ๆ ในการดําาเนินธุรกิจและพัฒนาการให้บริการ

ภาพรวมธุรกิจของ WP Energy

ด้วยโครงสร้างธุรกิจที่สมบูรณ์แบบและครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทำให้ WP Energy สามารถส่งมอบพลังงานที่มีคุณภาพและบริการที่มีประสิทธิภาพที่ ครบวงจรให้แก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
 • นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
 • นางนิศกร ทัดเทียมรมย์
  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายกนกศักดิ์ ปิ่นแสง
  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
 • นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 • นายบวร วงศ์สินอุดม
  กรรมการ/กรรมการบริหาร
 • นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
  กรรมการ
 • นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการ/กรรมการบริหาร
 • นายสง่า รัตนชาติชูชัย
  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • นางลัขณานันท์ ลักษมีธนานันต์
  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
 • นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
  กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
  กรรมการอิสระ
คณะผู้บริหาร
 • คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • คุณนพวงศ์ โอมาธิกุล
  ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • คุณพัชรวรรณ เศรษฐิกุล
  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • คุณชุมพล ลิลิตสุวรรณ
  รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขายและผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและจัดหา
 • คุณสุทัศน์ นิติกรไชยรัตน์
  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • คุณณธพล เพิ่มผล
  ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ติดต่อเรา
Call Center
+66(0)2 272 3333
© Copyright 2015 WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED