การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาลที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน


ติดต่อเรา
Call Center
+66(0)2 272 3333
© Copyright 2015 WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED