ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  • •  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  • •  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  • •  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบ

ติดต่อเรา
Call Center
+66(0)2 272 3333
© Copyright 2015 WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED