การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารแนบท้าย
หนังสือมอบฉันทะ