ปฎิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
30/04/2562 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร