ปฎิทินนักลงทุน

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
18/06/2563 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารอีสท์ วอเตอร์ เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร