สารจากประธานกรรมการ

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจากงบการเงินรวมทั้งสิ้น 211.58 ล้านบาท และสามารถจ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งแรกเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มาซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายที่จะเดินหน้าสร้างผลตอบแทนอย่างเติบโตให้กับองค์กร และผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย เกิดการชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาอัตราผลตอบแทนไว้ได้ และเป็นที่น่าพอใจ เนื่องมาจากนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและลงทุนอย่างระมัดระวัง และพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ โดยบริหารตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสะสมเป็นครั้งแรก โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสะสมจากงบการเงินรวมทั้งสิ้น 211.58 ล้านบาท และสามารถจ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งแรกเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มาซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่น และทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายที่จะเดินหน้าสร้างผลตอบแทนอย่างเติบโตให้กับองค์กร และผู้ถือหุ้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส และมุ่งเน้นความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ “ในการเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง” ซึ่งในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อนโยบายดังกล่าว และเตรียมตัวเดินหน้าก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ผมในฐานะของประธานกรรมการ ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงพนักงานทุกท่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ให้การสนับสนุน ให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

(นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)