สารจากประธานกรรมการ

บริษัทมีแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการแผนงานเป็นอย่างดี มีความรอบคอบและลงทุนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ภาพรวมตลาด LPG ของประเทศในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยเป็นผลมาจากการใช้ LPG ภาคยานยนต์ลดลงตามกลไกตลาด แต่ถึงแม้กระนั้น ผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ยังคงเติบโตเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากที่ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครอบคลุมในทุกภาคธุรกิจ รวมถึงการบริหารจัดการแผนงานเป็นอย่างดี มีความรอบคอบและลงทุนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่พร้อมปรับตัวอยู่เสมอ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กำหนดไว้ คือ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมุ่งเน้นความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ "ในการเป็นผู้นำธุรกิจ พลังงานระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง" ซึ่งในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ยังคงสานต่อนโยบายดังกล่าว และเตรียมตัวเดินหน้าก้าวสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ

ผมในฐานะของประธานกรรมการ ใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงพนักงานทุกท่าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ที่ให้การสนับสนุน ให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พวกเราพร้อมที่จะนำธุรกิจขยายออกไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรอเวลาอันเหมาะสมที่จะมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ทุกท่านอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

(นายจุลจิตต์ บุณยเกต)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)