สารจากประธานกรรมการ

“ในการเป็นผู้นําธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง"

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยที่มี GDP ติดลบถึงร้อยละ 6.1 จํานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศลดลงเหลือเพียง 6.7 ล้านคนจากจาก 39.9ล้านคน ในปี 2562 ภาคการส่งออกยังชะลอตัว อีกทั้งธุรกิจมากมายทยอยปิดตัว และกําลังซื้อทั้งในและต่างประเทศลดลง ทําให้บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) รวมทั้งคู่ค้าของบริษัทฯ ต่างได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ จึงทําให้ผลการดําเนินงานส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตราผลตอบแทนได้เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากนโยบายการดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและลงทุนอย่างระมัดระวัง พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีอัตราผลกําไรที่แข็งแกร่ง โดยระหว่างปีสามารถจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2562 หลังจากมีกําไรสะสมเป็นครั้งแรก และในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ความมั่นใจ และสนับสนุน บริษัทฯ ตลอดมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยึดถือนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) กําหนดไว้ คือ การดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมุ่งเน้นความสําเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ “ในการเป็นผู้นําธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง” ซึ่งในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสานต่อนโยบายดังกล่าว และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําในธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ควบคู่ไปกับการมองหาธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเติมเต็มและต่อยอด ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่า ธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันมาโดยตลอด

ผมในฐานะของประธานกรรมการใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นนักลงทุน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพันธมิตรทางธุรกิจรวมถึงพนักงานทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

(นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)