วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นําในธุรกิจพลังงานระดับภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจ

1

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล ต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจอย่างมั่นคง

2

ขยายธุรกิจพลังงานไปต่างประเทศ

3

พัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ

4

ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง

5

มองหาช่องทางใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาการให้บริการ