เหตุการณ์สำคัญ

2556

บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) ("WG") เข้าไปลงทุน ในบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("PICNI") เพื่อเข้าไปจัดการแผนฟื้อนฟูกิจการของ บริษัท ปิคนิค

มกราคม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนในบริษัท ดับบลิวพีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทโดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 17,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจํานวน 170,000,000 บาท

ตุุลาคม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการโรงบรรจุทั้ง 7 แห่งด้วยมูลค่าเงินลงทุน 170,000,000 บาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพิ่ม ยอดขาย และขยายตลาดไปยังผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น

บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลก “Best LPG Distributors 2019" จากนิตยสาร International Finance (IFM Awards) ประเทศอังกฤษ และรางวัล Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2019 (ACES Awards 2019) จาก MORS Group เพื่อยกย่องความสําเร็จขององค์กรทวีปเอเชีย ที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรเพียงรายเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับมอบรางวัลในสาขานี้ ทําให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักในภูมิภาคเอเชียและในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเป็นการเน้นความมุ่งมั่นเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจภายใต้หลัการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดําเนินธุรกิจ อย่างมีคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ ผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อย่างจริงจัง

กุมภาพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หลักทรัพย์ของบริษัท (WP) กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ด้วยทุนจดทะเบียน 518,500,000 บาท

กันยายน

วันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างคลังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางปะกง เฟส 3 โดยมีขนาดความจุ 9,500 ตัน เพื่อใช้รองรับนโยบายการฝากสำรองที่กำหนดให้ผู้ประกอบการฝากสำรองเพิ่มขึ้นจากคลังเก็บและจ่ายก๊าซที่มี 1% เป็น 2% ในปี 2564 และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จบริษัทจะมีขนาดความจุรวมเป็น 18,489 ตัน

ตุลาคม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ดับบลิวพีแก๊ส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนในบริษัทไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัทไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จํากัด รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 168,800,256 บาทโดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้เข้าถือหุ้นในบริษัทไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่น จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 80 เรียบร้อยแล้ว

มกราคม

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติ

  1. การโอนส่วนเกินทุนจากราคาขายก๊าซ จำนวน 532,000,000 บาท
  2. การโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 33,910,000 บาท
  3. การโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 2,657,619,957 บาท ตามลำดับ และ
  4. การลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 2,242,065,700 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม จำนวน 2,760,565,700 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่ จำนวน 518,500,000 บาท โดยการลดจำนวนหุ้น 2,242,065,700 หุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

บริษัท ได้ทำการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวนเท่ากับ 518,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 518,500,000 หุ้น

ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มจำนวนหัวจ่ายก๊าซ LPG ที่คลังก๊าซ LPG บางจะเกร็ง จากเดิม 6 หัวจ่าย ขยายเพิ่มอีก 7 หัวจ่าย รวมเป็น 13 หัวจ่าย เพื่อให้มีศักยภาพในการจำหน่ายก๊าซ LPG ที่เพียงพอและสามารถรองรับลูกค้าจากทุกภาคส่วนของประเทศ โดยภายหลังจาการดำเนินการปรับปรุงเพิ่มจำนวนหัวจ่ายก๊าซ ทางบริษัทมีจำนวนหัวจ่ายรวม 41 หัวจ่าย และมีอัตราการจ่ายสูงสุด 14,760 ตันต่อวัน

2559

การก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG 2 แห่ง เสร็จสมบูรณ์:

  1. คลังเก็บก๊าซ บางประกง, เฟส 2
  2. คลังเก็บก๊าซ บ้านแฮด

2557

24 พฤศจิกายน บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("WP") เกิดขึ้นจากการควบบริษัทระหว่าง PICNI และ WG

March

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนในบริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,100,000หุ้นมูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจํานวน 21,000,000 บาท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนร่วมกับบริษัทวันเดอร์ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ก่อตั้งบริษัท วันเดอร์ฟูด โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจด้านอาหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท วันเดอร์ฟูด โฮลดิ้ง จํากัด

บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับโลก “Best Renewable Energy (LPG) Efficient Provider ” จาก Global Banking and Finance Awards และ รางวัล “Most Innovative CSR Initiative” จาก International Finance Awards (IFM Awards) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อยกย่องความสําเร็จขององค์กรที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และยกย่องความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ ดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมควบคู่กับการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ที่ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทํางานสามารถป้องกันได้ โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างต่อเนื่อง ยังผลให้เกิด วัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี