เหตุการณ์สำคัญ

2556

บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) ("WG") เข้าไปลงทุน ในบริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("PICNI") เพื่อเข้าไปจัดการแผนฟื้อนฟูกิจการของ บริษัท ปิคนิค

2557

24 พฤศจิกายน บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ("WP") เกิดขึ้นจากการควบบริษัทระหว่าง PICNI และ WG

2559

การก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG 2 แห่ง เสร็จสมบูรณ์:

  1. คลังเก็บก๊าซ บางประกง, เฟส 2
  2. คลังเก็บก๊าซ บ้านแฮด

มกราคม

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติ

  1. การโอนส่วนเกินทุนจากราคาขายก๊าซ จำนวน 532,000,000 บาท
  2. การโอนทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 33,910,000 บาท
  3. การโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 2,657,619,957 บาท ตามลำดับ และ
  4. การลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 2,242,065,700 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม จำนวน 2,760,565,700 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วใหม่ จำนวน 518,500,000 บาท โดยการลดจำนวนหุ้น 2,242,065,700 หุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

บริษัท ได้ทำการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวนเท่ากับ 518,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 518,500,000 หุ้น

ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มจำนวนหัวจ่ายก๊าซ LPG ที่คลังก๊าซ LPG บางจะเกร็ง จากเดิม 6 หัวจ่าย ขยายเพิ่มอีก 7 หัวจ่าย รวมเป็น 13 หัวจ่าย เพื่อให้มีศักยภาพในการจำหน่ายก๊าซ LPG ที่เพียงพอและสามารถรองรับลูกค้าจากทุกภาคส่วนของประเทศ โดยภายหลังจาการดำเนินการปรับปรุงเพิ่มจำนวนหัวจ่ายก๊าซ ทางบริษัทมีจำนวนหัวจ่ายรวม 41 หัวจ่าย และมีอัตราการจ่ายสูงสุด 14,760 ตันต่อวัน

มกราคม

วันที่ 23 มกราคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัท (WP) พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดนปลดเครื่องหมาย SP และ NC และให้เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ WP ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

กุมภาพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หลักทรัพย์ของบริษัท (WP) กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ด้วยทุนจดทะเบียน 518,500,000 บาท

กันยายน

วันที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างคลังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางปะกง เฟส 3 โดยมีขนาดความจุ 9,500 ตัน เพื่อใช้รองรับนโยบายการฝากสำรองที่กำหนดให้ผู้ประกอบการฝากสำรองเพิ่มขึ้นจากคลังเก็บและจ่ายก๊าซที่มี 1% เป็น 2% ในปี 2564 และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จบริษัทจะมีขนาดความจุรวมเป็น 18,489 ตัน

ตุลาคม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2661 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ดับบลิวพี แก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 168,800,256 บาท