นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน

บริษัทจะดำนินธุรกิจโดยให้ความำตัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการฝ่ายบริหารและพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "บรรษัทภิบาล" ของบริษัท

การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง "การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น"

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด