นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่ายอย่างจริงจัง

โดยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic CSR ยกระดับสู่การทำ CSR ในเชิงรุก (Proactive) คือ การผสมผสานการทำ CSR ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเชื่อมโยงคู่ค้าทุกภาคธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการ ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม

การดำเนินแผนงาน CSR ของบริษัทฯได้ยึดสโลแกน "เคียงข้าง สร้างรอยยิ้ม" เป็นหลักในการดำเนินงาน ซึ่งก่อให้เกิดรูปแบบของการจัดกิจกรรม CSR ที่มุ่งสร้างให้เกิดคุณค่าระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย ใช้ความสามารถทางธุรกิจตอบสนองต่อรูปแบบของกิจกรรม CSR ที่เลือกมาดำเนินการได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ริเริ่มการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรภายใน โดยเน้นย้ำให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้นจะต้องได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูงสุด ดังนั้น บริษัทฯจึงมีนโยบายที่จะดำเนินกิจการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดรวมถึงกำชับให้ผู้ประกอบการในส่วนต่างๆ ดำเนินการภายใต้หลักการเดียวกัน อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมความรู้และการป้องกันอุบัติภัย โดยเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานบรรจุก๊าซอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงผลการดำเนินงานที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กรภายนอก ในฐานะผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่ บริษัทฯต้องการเชื่อมโยงคู่ค้าทุกภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ที่จัดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกันและนำมาซึ่งความแข็งแกร่งขององค์กร อาทิเช่น ลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มพาณิชยกรรม และกลุ่มครัวเรือน จึงมีการแบ่งการดำเนินงานออกเป็นส่วนๆ โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด

ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

ด้วยการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยนำพาชีวิตไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จทั้งในการประกอบอาชีพ และการพึ่งพาตนเอง นอกจากจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้แล้ว ยังสามารถช่วยให้ชุมชนแข็งแรงขึ้น บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก่อให้เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียน บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการศึกษา เติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนบริเวณพื้นที่รอบคลังก๊าซและในพื้นที่ห่างไกลจึงเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมเข้ากับกลุ่มลูกค้าภาคครัวเรือน จึงสานต่อโครงการ "เติมอิ่ม...ยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส" มาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ณ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ ในการมอบทุนการศึกษา ปรับปรุงโรงอาหารและสนามเด็กเล่น เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และความสำคัญของการดูแลสถานที่ประกอบอาหาร รวมถึงใส่ใจต่อสุขภาพในการรับโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ อีกทั้งมอบสุขภาพร่างการที่แข็งแรงจากการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการต่อยอดเตรียมร่างกายควบคู่ไปกับด้านความรู้ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ซึ่งครั้งนี้ จัดพร้อมกับโครงการ "CSR Love truck love trip by worldgas" ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยนำรถ Food truck มาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นครัวเคลื่อนที่ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการทั้ง 5 หมู่และสอนวิธีการประกอบอาหารให้แก่เด็กและเยาวชน

โดยครั้งที่ 1 และ 2 นั้น จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตามลำดับ

ทั้งนี้บริษัทยังให้ความใส่ใจชุมชนรอบข้าง ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ ในพื้นที่รอบคลัง เพื่อร่วมพัฒนาและดูแล ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ทางบริษัทได้ร่วมสนับสนุน อาทิ

 • สนับสนุนวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ คลังสมุทรสงคราม
 • สนับสนุนงานทอดกฐินวัดผีขุด จ. ฉะเชิงเทรา
 • สนับสนุนงานงานบุญบั้งไฟ เทศบาลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
 • สนับสนุนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ร่วมกับสำนักงานกาชาด จ.ฉะเชิงเทรา
 • สนับสนุนถวายผ้ากฐินของหน่วยงานราชการ
 • สนับสนุนประเพณีลอยกระทงเทศบาลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
 • สนับสนุนซื้อสลากกาชาดลำปาง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 • ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตซอลประจำตำบลบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม
 • ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวลชนบ้านแฮด จ.ขอนแก่น
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชนและโรงเรียนต่างๆ เช่น เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง, เทศบาลตำบลบ้านแฮด, เทศบาลตำบลท่าพระ, โรงเรียนพรหมมาอนุสรณ์, โรงเรียนวัฒนาลัย, โรงเรียนบวรวิทยายนต์ 3, โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง, กศน.อำเภอบางปะกง

ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนให้พนักงานและคู่ค้า กลุ่มยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชยกรรม อันได้แก่ โรงงานผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงแรม และห้างสรรพสินค้าได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์รวมถึงการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 • โครงการ "ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เพื่อสังคม" บริษัทฯได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริง
 • โดยในปีนี้ บริษัทฯ ร่วมกับคู่ค้าผู้ทรงเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ สานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ อ.กลางดง จ.นครราชสีมา
มาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากบริษัทจะให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และชุมชนโดยรอบแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย เริ่มจากกระบวนการรับสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงกระบวนการบรรจุเป็นระบบปิดและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกรมธุรกิจพลังงานเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา สำหรับคลังเก็บก๊าซของบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

WP เชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราสร้างการเติบโตโดยคำนึงถึงผลกระทบทางบวกด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ตลอดจนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจด้วยความถูกต้อง