คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์

 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง :
27 ตุลาคม 2558
จำนวนการถือหุ้น :
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รุ่น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่น 28 สำนักงาน ก.พ. (นบส. 28)
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 45 (วปอ.45)
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 9 (บยส. 9)
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 10 (ปปร. 10)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 15
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านสภาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.1)
 • หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมการปกครองระดับสูง (บยป.5)
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่น 1 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า (สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ)
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 88/2007
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 26/2009
ตำแหน่ง บริษัท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
กรรมการ บริษัท วานา นาวา จำกัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น/กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
กรรมการ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี) ย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำแหน่ง บริษัท
2557 - กันยายน 2558 ปลัด กระทรวงคมนาคม
2558 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2558 กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2557 กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2555 - 2557 รองปลัด กระทรวงคมนาคม
2554 - 2556 ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
2551 - 2555 ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ย้อนกลับ