รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายเเรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 93,088,847 17.953%
2. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 84,998,404 16.393%
3. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 47,461,014 9.393%
4. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 37,312,417 7.196%
5. นายรชต พุ่มพันธุ์ม่วง 31,783,417 6.130%
6. นายไพศาล พาณิชย์ชะวงศ์ 24,213,366 4.670%
7. นางสาวอภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต 22,000,000 4.243%
8. VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT 17,281,471 3.333%
9. บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) * 10,370,000 2.000%
10. นายสมชาย เบญจรงคกุล 9,661,486 1.863%

* บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินของบริษัท