รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. นาย อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 84,998,404 16.39%
2. นาย วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ 58,674,567 11.31%
3. น.ส ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 52,388,847 10.10%
4. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 37,312,408 7.19%
5. พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 36,451,514 7.03%
6. นาย รชต พุ่มพันธุ์ม่วง 31,768,435 6.12%
7. นาย ไพศาล พาณิชยชะวงศ์ 24,213,366 4.67%
8. น.ส. อภิรดี โอภาสเอี่ยมลิขิต 22,000,000 4.24%
9. VERWALTUNGS-UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT 17,281,471 3.33%
10. นาย วัชริศวร์ พงษ์พานิช 12,040,261 2.32%
11. นาง ราณี เอื้อทวีกุล 10,000,000 1.92%
12. อื่นๆ 131,370,727 25.36%
  รวม 518,500,000 100.00%