ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 1Q/2563 1Q/2564
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม 14,978 14,466 12,072 3,470 2,846
กำไรขั้นต้น 830 734 641 164 145
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 675 645 566 137 141
กำไรสุทธิ 321 289 167 41 30
สินทรัพย์รวม 5,715 6,049 6,271 6,217 6,389
หนี้สินรวม 4,723 4,754 4,977 4,985 5,016
ส่วนของผู้ถือหุ้น 992 1,295 1,294 1,232 1,373
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 517 532 n/a 120 215
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 5.64% 5.18% 5.40% 4.81% 5.16%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (%) 4.51% 4.46% 4.69% 3.94% 4.97%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.15% 2.00% 1.38% 1.17% 1.07%
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.62 0.56 0.33 0.08 0.06
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.08 1.93 2.14 0.019 2.24
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.76 3.67 3.85 0.041 3.65
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.21 0.14 0.44 0.49 0.41
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.09% 7.17% 3.80% 5.46% 3.57%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 38.65% 30.40% 12.88% 23.07% 12.64%

หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นตัวเลขรายปี