ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท 2561 2562 2563 1Q/2564 2Q/2564
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม 14,978 14,466 12,072 2,846 2,760
กำไรขั้นต้น 830 734 641 145 126
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 675 645 566 141 137
กำไรสุทธิ 321 289 167 30 24
สินทรัพย์รวม 5,715 6,049 6,271 6,389 6,267
หนี้สินรวม 4,723 4,754 4,977 5,016 4,974
ส่วนของผู้ถือหุ้น 992 1,295 1,294 1,373 1,294
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 517 532 n/a 215 317
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 5.64% 5.18% 5.40% 5.16% 4.70%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (%) 4.51% 4.46% 4.69% 4.97% 5.00%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.15% 2.00% 1.38% 1.07% 0.90%
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.62 0.56 0.33 0.06 0.05
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.08 1.93 2.14 2.24 2.22
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.76 3.67 3.85 3.65 3.84
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.21 0.14 0.44 0.41 0.42
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.09% 7.17% 3.80% 3.57% 3.87%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 38.65% 30.40% 12.88% 12.64% 14.13%

หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นตัวเลขรายปี