ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท 2559 2560 2561 2562 2563
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม 16,562 15,747 14,978 14,466 12,072
กำไรขั้นต้น 681 650 830 734 641
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม 354 422 675 645 566
กำไรสุทธิ 57 132 321 289 167
สินทรัพย์รวม 5,274 5,612 5,715 6,049 6,271
หนี้สินรวม 4,738 4,941 4,723 4,754 4,977
ส่วนของผู้ถือหุ้น 536 671 992 1,295 1,294
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 170 565 517 532 n/a
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 4.15% 4.19% 5.64% 5.18% 5.40%
อัตรากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อม (%) 2.14% 2.68% 4.51% 4.46% 4.69%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.34% 0.84% 2.15% 2.00% 1.38%
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 0.02 0.25 0.62 0.56 0.33
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.47 1.64 2.08 1.93 2.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 8.84 7.36 4.76 3.67 3.85
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.53 0.37 0.21 0.14 0.44
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.43% 2.78% 7.09% 7.17% 3.80%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 11.22% 21.86% 38.65% 30.40% 12.88%

หมายเหตุ: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นตัวเลขรายปี