ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อบริษัท บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ WP
เว็บไซต์ www.wp-energy.co.th
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000403
ทุนจดทะเบียน 518,500,000 บาท
วันที่ก่อตั้ง 24 พฤศจิกายน 2557
ธุรกิจหลัก จำหน่ายปิโตรเลียมเหลว LPG
จำนวนพนักงานรวม 395 คน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซ.วิภาวดีรังสิต 5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ตั้งสาขา
สาขา ประเภท ที่อยู่
สาขาที่ 1 คลังปิโตรเลียมเหลว เลขที่ 115 หมู่ที่ 16 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สาขาที่ 2 โรงบรรจุ เลขที่ 458/12 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สาขาที่ 3 โรงบรรจุ เลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สาขาที่ 4 โรงบรรจุ เลขที่ 3/2 หมูที่ 2 ซ.หลังวัดจรูญราษฎร์ ถ.เลี่ยงเมือง (บายพาส) ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
สาขาที่ 5 โรงบรรจุ เลขที่ 11 ซ.บางนา-ตราด 26 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ
สาขาที่ 6 โรงบรรจุ เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
สาขาที่ 7 โรงบรรจุ เลขที่ 500 ถ.บางแค แขวง/เขต บางแค กรุงเทพฯ
สาขาที่ 8 สถานีบริการ เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สาขาที่ 9 คลังปิโตรเลียมเหลว / โรงบรรจุ เลขที่ 226 หมู่ที่ 17 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สาขาที่ 10 โรงบรรจุ เลขที่ 640 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
สาขาที่ 11 คลังปิโตรเลียมเหลว เลขที่ 286 หมู่ที่ 1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาที่ 12 คลังปิโตรเลียมเหลว เลขที่ 73/1 หมู่ที่ 10 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สาขาที่ 13 สถานีบริการ เลขที่ 111 หมู่ที่1 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
สาขาที่ 14 คลังปิโตรเลียมเหลว เลขที่ 101 หมู่ที่ 10 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
สาขาที่ 15 คลังปิโตรเลียมเหลว เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 16 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สาขาที่ 16 โรงบรรจุ เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
สาขาที่ 17 โรงบรรจุ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  1. คุณขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3445
  2. คุณพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095
  3. คุณณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3430
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท นอร์ตัน โรสฟุลไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด