ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อบริษัท บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ WP
เว็บไซต์ www.wp-energy.co.th
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000403
ทุนจดทะเบียน 518,500,000 บาท
วันที่ก่อตั้ง 24 พฤศจิกายน 2557
ธุรกิจหลัก จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
จำนวนพนักงานรวม 350 คน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1 อาคารอีสท์ วอเตอร์ ชั้น 15 ซ.วิภาวดีรังสิต 5 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ตั้งสาขา
สาขา ประเภท ที่อยู่
สาขาที่ 1 คลังปิโตรเลียมเหลว เลขที่ 115 หมู่ที่ 16 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สาขาที่ 2 โรงบรรจุ เลขที่ 458/12 หมู่ที่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
สาขาที่ 3 โรงบรรจุ เลขที่ 55 หมู่ที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สาขาที่ 4 โรงบรรจุ เลขที่ 3/2 หมูที่ 2 ซ.หลังวัดจรูญราษฎร์ ถ.เลี่ยงเมือง (บายพาส) ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
สาขาที่ 5 โรงบรรจุ เลขที่ 11 ซ.บางนา-ตราด 26 แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ
สาขาที่ 6 โรงบรรจุ เลขที่ 85 หมู่ที่ 4 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
สาขาที่ 7 โรงบรรจุ เลขที่ 500 ถ.บางแค แขวง/เขต บางแค กรุงเทพฯ
สาขาที่ 8 สถานีบริการ เลขที่ 10/2 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
สาขาที่ 9 คลังปิโตรเลียมเหลว / โรงบรรจุ เลขที่ 226 หมู่ที่ 17 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
สาขาที่ 10 คลังปิโตรเลียมเหลว เลขที่ 286 หมู่ที่ 1 ต. บางจะเกร็ง อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม
สาขาที่ 11 คลังปิโตรเลียมเหลว เลขที่ 73/1 หมู่ที่ 10 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
สาขาที่ 12 สถานีบริการ เลขที่ 111 หมู่ที่1 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
สาขาที่ 13 คลังปิโตรเลียมเหลว เลขที่ 101 หมู่ที่ 10 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
สาขาที่ 14 คลังปิโตรเลียมเหลว เลขที่ 115/1 หมู่ที่ 16 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
สาขาที่ 15 โรงบรรจุ เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 4 ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
สาขาที่ 16 โรงบรรจุ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  1. คุณธิตินันท์ แว่นแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9432 และ/หรือ
  2. คุณพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4095 และ/หรือ
  3. คุณนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7358
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอสอาร์พีพี จำกัด
ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด